Biuletyn Informacji Publicznej

bip logo pomn1 grad

Kontakt

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 22,

tel. 13 465 12 80

e - mail: spgm@pro.onet.pl

Administracja Domów Mieszkalnych

tel. 13 465 12 89

      13 465 12 91

      13 46 51 280

 

Konto bankowe

Nr konta:

PEKAO SA I/Oddział w Sanoku

35 1240 2340 1111 0000 3191 2389

 

NIP i REGON

NIP: 687-000-55-62

REGON: 370372901

Telefony alarmowe

112 - centrum powiadamiania ratunkowego

997 - policja

998 - straz pożarna

999 - pogotowie ratunkowe

991 – pogotowie energetyczne

992 – pogotowie gazowe

993 – pogotowie ciepłownicze

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne


Ogłoszenia

Sprostowanie
Wpisany przez Administrator
Utworzono: poniedziałek, 29, sierpień 2016 10:05

Sprostowanie

 w ogłoszeniu o przetargu na wykonanie

pięcioletnich kompleksowych

przeglądów technicznych

 

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia w formie sprostowania

oczywistych błędów.


Zawiadamiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w formie sprostowania:


Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia:


było


30.10.2016 r.


jest:


08.09.2016 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 11, lipiec 2017 09:14

 

 

Budowa przyłączy - Zagórz
Wpisany przez Administrator
Utworzono: środa, 27, lipiec 2016 18:49

Budowa przyłączy c.o i c.w.u z kotłowni osiedlowej

do budynku ul. Wolności 30 w Zagórzu

 

 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

Zamawiający: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o,

38-500 Sanok ul. Konarskiego 22

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego przyłącza c.o. i c.w.u.

z rur preizolowanych zastępujących istniejące wykonane w technologii kanałowej.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1). wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego wraz z rozbiórka części istniejącego kanału;

2). ułożenie rur preizolowanych PEX w obsypce piaskowej bezpośrednio na gruncie;

3). zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu;

4). wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni asfaltowych i bruku

oraz plantowanie terenu.

Zestawienie projektowanych przyłączy cieplnych z rur preizolowanych:

1). c.o. CALPEX o średnicy 90/162 - 2 x 78 mb.

2).  c.w.u j.w lecz 63/126 - 78 mb.

3).  j.w lecz 40/91 - 78 mb.


Roboty należy wykonać wg. dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik

i dostępnej dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.


Kod CPV: 4521134

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1) Złożą kompletną ofertę wraz z załącznikami:

        a) kosztorys ofertowy wg. przedmiaru robót dostępnego

             w siedzibie zamawiającego;

         b) opis doświadczenia wykonawcy zawierający wykaz robót o profilu

            zgodnym z robotami będącymi przedmiotem zamówienia, zrealizowanych

            w  ciągu ostatnich 3 - ch lat oraz referencje;

        c) oświadczenie o okresie gwarancji na wykonane roboty;

        d) oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej

             ani nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.

2. Zdeklaruje termin wykonania określony w ogłoszeniu lub krótszy- oświadczenie.

3. Zadeklaruje podpisanie umowy na warunkach Zamawiającego - oświadczenie.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej

w języku polskim w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.

 

Termin składania ofert:

środa, Sierpień 10, 2016 - 15:00

 

Miejsce składania oraz otwarcia ofert:

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o Sanok,

ul. Konarskiego 22

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu

przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:


1) oferowana cena - waga 70% - maks. 70 p-któw oferty oceniane będą

wg. wzoru:

      najniższa zaoferowana cena(netto)/cena w badanej ofercie (netto) x 70

2) doświadczenie oferenta na podstawie załączonych referencji zrealizowanych

robót - waga 20% - maks. 20 p-któw oferent posiadający największe

doświadczenieuzyska 20 p-któw

3) okres gwarancji - waga 10% maks. 10 p-któw w tym:

                 a) jeśli Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji - 2 p-kty

                  b) jak wyżej lecz 3-letniej - 4 pkty

                   c) jak wyżej lecz 4 -letniej - 6 p-któw

                   d) jak wyżej lecz 5-letniej i wiecej - 10 p-któw

 

Oferta może uzyskać maks. 100 p-któw.

 

Termin wykonania zamówienia:

wtorek, Wrzesień 20, 2016

 

Powiat: sanocki

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia 


W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań

w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,

polegające w szczególności na:

1.    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,

4.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy: Nie przewiduje się

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 11, lipiec 2017 09:14

 

 

Informacja
Wpisany przez Administrator
Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2014 08:27

Informacja

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o.

informuje,że  w ramach swojej działalności w roku 2014

wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi wykonała

między innymi docieplenia/remonty elewacji budynków mieszkalnych.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 11, lipiec 2017 09:14

 

 

Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator
Utworzono: poniedziałek, 08, grudzień 2014 18:21

Ogłoszenie

 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje,

 że istnieje możliwość wynajęcia powierzchni reklamowej na elewacjach budynków.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Domów Mieszkalnych.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13, czerwiec 2017 14:29

 

 

Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator
Utworzono: wtorek, 26, listopad 2013 15:30

 

PROMOCYJNA OFERTA

 

DOTYCZĄCA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. ŁAZIENNEJ 2

 

MIESIĘCZNY KARNET na czas postoju w godzinach 6.30 - 16.30 tylko 100 zł/miesiąc

Informacja i zakup karnetu:

SPGM Sp. z o.o.     tel. 13 46 51 280

Biuro parkingu      tel. 501 514 325

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13, czerwiec 2017 14:29

 

 

Ogłoszenie SPP
Wpisany przez Administrator
Utworzono: czwartek, 03, kwiecień 2014 13:09

Ogłoszenie

 

Strefa Płatnego Parkowania (SPP)

 

na drogach miejskich w Sanoku została uruchomiona

 

15.04.2014 r.

 

Uchwała nr L/404/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13, czerwiec 2017 14:29